Rydym bellach yn rhan o Adferiad Recovery!

Mae Hafal bellach yn rhan o’r elusen newydd Adferiad Recovery. Darganfyddwch fwy am ein cefnogaeth hanfodol i bobl ag ystod o anghenion cymhleth.

Cefnogwch Ni

Mae iechyd meddwl yn effeithio ar bawb ohonom, ein teuluoedd a chymunedau – ansawdd ein bywyd a’n dyfodol. Dewch i ganfod sut y mae modd i chi gefnogi ein gwaith hanfodol yn gwella iechyd meddyliol a chorfforol cymunedau yng Nghymru…

Ymdopi gyda’r coronafeirws

Mae’r coronafeirws (sy’n cael ei adnabod fel COVID-19) wedi effeithio ar fywydau pawb ohonom ac o bosib yn achosi pryder a gorbryder i chi. Tra ei fod yn bwysig ein bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, mae yna bethau y mae modd i ni wneud er mwyn rheoli ein lles yn ystod y cyfnod hwn.

Croeso i Hafal

Mae Hafal yn Elusen sy’n cael ei harwain gan Aelodau, yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl – gyda phwyslais arbennig ar y rhai hynny ag afiechyd meddwl difrifol – a’u gofalwyr a’u teuluoedd. Rydym hefyd yn cefnogi eraill ag ystod o anableddau a’u gofalwyr a’u teuluoedd. 

Yn gwasanaethu holl ardaloedd Cymru, mae ein gwasanaethau yn seiliedig ar Raglen Adferiad unigryw. Gan ddefnyddio egwyddorion modern o hunan-reoli ac ymrymuso, mae’n cynnig ffordd fethodolegol o sicrhau adferiad drwy ffocysu ar holl feysydd bywyd. 

SUT MAE HAFAL WEDI HELPU FI

CYMORTH GAN HAFAL

GWYBODAETH

EIN HYMGYRCHOEDD

EIN RHAGLEN ADFERIAD

CYFRANNU

Ein Sianeli Fideo