Gofalwyr

Hafal a Gofalwyr

Mae Croesffyrdd Hafal yn darparu help, gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol i Ofalwyr di-dâl sydd yn byw yn Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys. Mwy o wybodaeth yma:  hafal.org/crossroads

GOFALU AM RYWUN AG AFIECHYD
MEDDWL DIFRIFOL

Mae bod yn ofalwr yn medru bod yn llawn straen weithiau, ond gyda’r
wybodaeth a’r gefnogaeth gywir, mae modd i ofalwyr i leihau’r trafferthion y
maent yn wynebu.

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau a chymorth yn
benodol i ofalwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cymorth i deuluoedd:

  gweithio yn agos gyda gofalwyr ac aelodau teulu i ddarparu’r cymorth gorau i gleientiaid;

 • Eiriolaeth:

  cefnogi gofalwyr drwy gynrychioli eu buddiannau;

 • Seibiant i ofalwyr:

  drwy drefnu digwyddiad ar gyfer y person sydd yn derbyn y gofal mewn gweithgaredd fel y gall y gofalwr gymryd seibiant;

 • Gwybodaeth a chyngor hygyrch:

  yn darparu’r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf i ofalwyr sydd yn berthnasol iddynt;

 • Cefnogi’i gilydd:

  caniatáu i ofalwyr i gefnogi ei gilydd drwy grwpiau gofalwyr;

 • Rhoi llais i ofalwyr:

  yn enwedig wrth gynllunio gwasanaethau lleol;

 • Codi ymwybyddiaeth:

  amlygu hawliau gofalwyr megis yr hawl i dderbyn asesiad anghenion.

Mae’r adnoddau Hafal isod wedi eu dylunio i helpu gofalwyr. Maent yn cynnig
gwybodaeth, cyngor ac astudiaethau achos am sut y mae modd i ofalwyr i ymdopi.
Mae’r dolenni cyswllt isod hefyd yn darparu gwybodaeth am eich prosiect Hafal
lleol a sut i chwarae rhan.

DEDDF GOFAL CYDMEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014

Daeth Deddf Gofal Cymdeithasol  a Llesiant (Cymru) 2014 yn gyfraith yn Ebrill 2016. Mae yna fideo byr yma sy’n esbonio sut y mae’n effeithio ar eich hawliau fel gofalwr a’r hyn yr ydych yn gymwys i’w dderbyn.

Darllenwch ein trosolwg ar-lein o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yma. 

Darllenwch ein canllaw i hawliau cyfreithiol gofalwyr.

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawliau newydd i ofalwyr i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hasesu.  Mae’r ffurflen hon yn darparu templed i ofalwyr iechyd meddwl ei ddefnyddio i wneud cais am Asesiad Gofalwr –  neu templed mwy diweddar os ydynt wedi cael asesiad yn y gorffennol – a’n sicrhau ei fod yn diwallu eu hanghenion mewn modd cynhwysfawr.


BLAENORIAETHAU GOFALWYR AR GYFER  YMCHWIL AC YMGYRCHU  

Roedd gofalwyr iechyd o Gymru gyfan wedi dod ynghyd yn y digwyddiad gofalwyr  yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Hafal 2015 er mwyn symud yr agenda ymchwil ac ymgyrchu ymlaen. Roedd y gofalwyr wedi cynnig  mwy na 150 o syniadau ac yna wedi pleidleisio ar gyfer eu  10 prif flaenoriaeth.

Lawrlwythwch y papur trafod – Gofalu am Iechyd Meddwl yng Nghymru – sydd yn ceisio creu trafodaeth am yr anghenion a’r heriau sydd yn wynebu pobl sydd yn gofalu am rywun ag afiechyd meddwl.

 

CYNGOR A LLE I DDERBYN HELP  

Mae ein taflen ‘Support for Mental Health
Carers in Wales’ yn rhoi’r wybodaeth sydd angen arnoch er mwyn canfod ble y mae
modd i chi dderbyn cymorth a chyngor gan Hafal. Er mwyn lawrlwytho copi,  cliciwch yma os gwelwch yn
dda:

Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl yng Nghymru

Mae Hafal wedi paratoi ‘Cynllun Deg Pwynt’ sydd yn
seiliedig ar y cyngor yr ydym wedi derbyn gan fwy na 400 o Aelodau gofalwyr yn
Hafal. Mae’r Cynllun yn seiliedig ar brofiadau go iawn ac yn amlinellu’r camau
positif y mae modd i chi gymryd er mwyn symud ymlaen a chefnogi’r person sydd
yn eich gofal. Er mwyn lawrlwytho copi o’r cynllun, cliciwch yma os gwelwch yn
dda:

Mae modd i chi hefyd i gysylltu gyda’r mudiadau canlynol:-

Gofalwyr Cymru https://www.carersuk.org/wales/about-us

Croesffyrdd Hafal http://www.crossroadsmww.org.uk/?lang=cy

Diverse Cymru https://www.diversecymru.org.uk/

Bipolar UK https://www.bipolaruk.org/

ADBORTH GOFALWYR

Os ydych yn ofalwr ifanc, mae ein Canolfan i Bobl Ifanc
yn cynnig cyngor da i chi ac mae yn dudalen sydd ar gyfer gofalwyr ifanc yn
unig. Er mwyn gwylio’r sianel, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Er mwyn darllen hanes rhywun sydd yn gofalu am berson
ifanc ag afiechyd meddwl difrifol,  cliciwch yma er mwyn gwylio fideo ar ein sianel YouTube.

Er mwyn gwylio blog fideo gan Jane ar ei phrofiad o ofalu
am ei gŵr,  cliciwch yma cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Darllenwch ein cyfnodolyn arbennig ar gyfer gofalwyr sydd yn cynnwys cyfweliadau gyda gofalwyr a gwybodaeth allweddol am y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).