Hafal & Phobl Ifanc

Mae Hafal yn ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc. Roedd Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i mewn i Wasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed yng Nghymru (CAMHS) ym 2014 wedi cydnabod bod profiad y rhan fwyaf o blant ifanc o CAMHS yn negatif, gan ddod i’r casgliad nad yw CAMHS ‘yn meddu ar y capasiti i ddiwallu’r anghenion sydd ar y gwasanaeth’.

Mae defnyddio profiadau defnyddwyr gwasanaeth Hafal yn allweddol i’n gwaith polisi. Mae grŵp o bobl ifanc gennym sydd yn rhannu eu straeon personol, a hynny mewn digwyddiadau, yn y cyfryngau ac ar lefel lywodraethol. Os hoffech chwarae rhan yn y grŵp hwn, e-bostiwch hafal@hafal.org

Yr Adroddiad Gwneud Synnwyr

Logo Welsh Transparent

Yn Ionawr 2016, roedd y Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel (Hafal, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Bipolar UK a Diverse Cymru) wedi cyhoeddi adroddiad mewn partneriaeth ag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc, sydd yn awgrymu ffyrdd i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc CAMHS) yng Nghymru.

Mae’r adroddiad, sy’n dwyn y teitl ‘Gwneud Synnwyr’, yn asesu canfyddiadau ymgynghoriad a gynhaliwyd gan y bartneriaeth yn hydref 2015. Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys mwy na 500 o bobl, gan gynnwys defnyddwyr CAMHS, gofalwyr y bobl hynny sy’n defnyddio CAMHS a phobl ifanc o dan 25.

Cynrychiolwyr Hafal, Mair Elliott a Jake Roberts, gyda’r adroddiad ar ôl ei gyflwyno i adolygiad Llywodraeth Cymru o CAMHS.

Cynrychiolwyr Hafal, Mair Elliott a Jake Roberts, gyda’r adroddiad ar ôl ei gyflwyno i adolygiad Llywodraeth Cymru o CAMHS.

Roedd Mair Elliott a Jake Roberts wedi cyfrannu at y broses o lunio’r adroddiad; mae’r ddau yn gynrychiolwyr Hafal sydd â phrofiad o CAMHS. Mae’r adroddiad yn cynnig deg argymhelliad i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru, a hynny’n seiliedig ar ganfyddiadau’r ymgynghoriad.

Pobl ifanc Hafal gyda chynrychiolwyr o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc. Roedd y bartneriaeth wedi cynnal dau ‘ddigwyddiad rhannu gwybodaeth’ ym mhrifysgolion Abertawe a Bangor cyn cyhoeddi’r adroddiad ‘Gwneud Synnwyr’.

Pobl ifanc Hafal gyda chynrychiolwyr o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc. Roedd y bartneriaeth wedi cynnal dau ‘ddigwyddiad rhannu gwybodaeth’ ym mhrifysgolion Abertawe a Bangor cyn cyhoeddi’r adroddiad ‘Gwneud Synnwyr’.

Pan ofynnwyd i ddefnyddwyr CAMHS ynghylch pwy y byddent yn ffafrio mynd ato am help, roedd 56 y cant yn ffafrio ffrindiau, 44 y cant yn ffafrio gwasanaethau cwnsela-addysgol a 39 y cant yn ffafrio athrawon. Dywedodd tri chwarter o’r bobl eu bod wedi cael profiad negatif o CAMHS.

Mae’r adroddiad yn argymell bod athrawon a gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion yn gorfod chware rôl sylweddol wrth gynorthwyo lles a datblygiad pob un plentyn a pherson ifanc, gan gynnwys y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl. Mae’n awgrymu bod gwasanaethau arbenigol CAMHS ond yn cael eu cynnig i bobl ifanc sydd â’r anghenion uchaf.

Mae’r argymhellion fel a ganlyn:

  1. 1. Ehangu a/neu creu cymorth safon uchel sy’n cael ei ddarparu gan weithwyr proffesiynol na sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl
  2. 2. Osgoi meidcaleiddio’r profiad o dyfu fyny
  3. 3. Diwygio system atgyfeirio CAMHS
  4. 4. Cyflwyno deallusrwydd emosiynol a mecanweithiau ymdopi iachus fel rhan o’r cwricwlwm
  5. 5. Cyflwyno amserlen absoliwt o ran atgyfeirio
  6. 6. Adolygu arferion o fewn CAMHS
  7. 7. Aildrefnu’r cyfnod pontio i wasanaethau oedolion
  8. 8. Gwella’r broses o gasglu data ac atebolrwydd
  9. 9. Cefnogi gofalwyr
  10. 10. Gwrando ar bobl ifanc

Roedd Mair a Jake wedi trafod argymhellion yr adroddiad gyda’r Comisiynydd Plant i Gymru yn Nhachwedd 2015, ac wedi cyflwyno eu canfyddiadau terfynol i adolygiad Llywodraeth Cymru o CAMHS, sef y ‘Rhaglen Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc’ yn Ionawr 2016.

Rhagor o wybodaeth:

Cliciwch yma i weld adroddiad llawn ‘Gwneud Synnwyr’.

Cliciwch yma i weld y data crai o’n hymgynghoriad.

Gwneud Synnwyr – cam nesaf

Wedi cyhoeddi’r adroddiad ‘Gwneud Synnwyr’ yn Ionawr 2016, gwahoddwyd Mair a Jake i gynnal deialog bellach gyda Bwrdd Rhaglen T4CYP yn ystod yr adolygiad. Roedd T4CYP wedi darparu ymateb ysgrifenedig (ar gael yma) i’r adroddiad Gwneud Synnwyr ym Mehefin 2016, ac roedd y grŵp cydweithredol Gwneud Synnwyr wedi ymateb hefyd (ar gael yma) gan amlinellu’r meysydd hynny i’w datblygu.

Mair ar ôl cyflwyno’r adroddiad Gwneud Synnwyr yng nghynhadledd T4CYP.

Mair ar ôl cyflwyno’r adroddiad Gwneud Synnwyr yng nghynhadledd T4CYP.

Roedd y rhain yn cynnwys: gwella’r defnydd o Gynlluniau Gofal a Chymorth (a’r manteision o wneud hyn); gweithredu’r meini prawf o ran atgyfeirio a darparu cymorth ymarferol i ofalwyr.

Roedd Mair, a Swyddog Cyfathrebu Pobl Ifanc Hafal, Mike Wood, wedi cyflwyno’r adroddiad yng Nghynhadledd T4CYP yn haf 2016. Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Iechyd, Lles a Chwaraeon, wedi cyfeirio at yr adroddiad yn ystod ei anerchiad yn y gynhadledd, gan amlygu ei reoli yn natblygiad polisi sy’n dylanwadu ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru.

Mae Mair wedi ei chydnabod am ei gwaith ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mewn seremoni wobrwyo yng Ngogledd Cymru, enillodd wobr ‘Gwneud Gwahaniaeth’ Llywodraeth Cymru. Gwyliwch ein fideo o’r enwebiad yma:

Y swyddog o fewn Hafal sy’n arwain ar ‘Gwneud Synnwyr’ yw’r Swyddog Cyfathrebu i Bobl Ifanc, Mike Wood. Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch gyda ni drwy e-bostio Matt Pearce

 

778016_Mosquito 1500x2000mm_v1