Ein Hymgyrchoedd

Ein Hymgyrchoedd

Mae Hafal yn ymgyrchu’n barhaus i leihau anghydraddoldebau mewn canlyniadau iechyd a gofal cymdeithasol i’n grŵp cleient.

BLOG JO

Mae Jo Roberts yn ymgyrchu am Ddeddf Iechyd Meddwl sydd yn gosod hawliau cleifion wrth wraidd y ddeddf.

GADEWCH I NI SIARAD

Gadewch i Ni Siarad! yw prosiect cyffrous Hafal i hyrwyddo mynediad at therapïau seicolegol (neu “siarad”) i bobl ag afiechyd meddwl difrifol.

LLEIHAU RISG, SICRHAU ADFERIAD

Mae ein prosiect ymchwil weithredu yn ymchwilio profiad pobl ag afiechyd meddwl sydd yn dod i gysylltiad gyda’r system cyfiawnder troseddol, ac yn fwy cyffredinol, eu profiadau o argyfyngau.

GWEITHREDU NID GEIRIAU

#GweithreduNidGeiriau yw ein hymgyrch barhaus ar ran iechyd meddwl i fenywod sydd yn annog DEG CAM er mwyn mynd i’r afael gyda’r materion sydd yn wynebu menywod – yn enwedig y rhai hynny sydd yn fwyaf bregus.

GWNEUD SYNNWYR

Ein hymgyrch i wella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru.

GYDA’N GILYDD NAWR

Caffael ar y Corfforol! yw ein hymgyrch genedlaethol i oresgyn yr anghydraddoldebau niferus y mae pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yn wynebu pan ddaw hi at eu hiechyd corfforol.

Y GENHEDLAETH GOLL

“Y Genhedlaeth Goll?” yw ymgyrch sydd yn ceisio amlygu profiadau a blaenoriaethau pobl hŷn ag afiechyd meddwl difrifol fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.