Panel Cleifion Arbenigol Hafal (HELP)

Layout 1

Mae Panel Cleifion Arbenigol Hafal (HELP) yn grŵp o bobl wybodus, greadigol a thalentog, sydd yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, ac sydd yn barod i ddefnyddio eu profiad uniongyrchol a helpu Hafal gyda’i waith ymgyrchu, ei ddatblygiad a’r modd y mae’n darparu gwasanaethau.

Mae Hafal yn fudiad sy’n cael ei arwain gan Aelodau a’i reoli gan y bobl y mae’n eu cefnogi. Mae’r elusen yn seiliedig ar y gred mai’r bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl sydd yn gwybod orau o ran sut i fynd ati i ddarparu gwasanaethau.

Mae Panel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal (HELP) yn defnyddio’r dysgu hwn ac yn ceisio chwilio am gyfleoedd pellach ar gyfer pobl sydd eisoes â phrofiad uniongyrchol o wasanaethau iechyd meddwl ac sydd yn rhannu amcanion ac uchelgeisiau Hafal, a hynny er mwyn defnyddio’r wybodaeth honno mewn ffordd bositif wrth siarad ar ran Hafal.

 

Sut y mae HELP yn gweithio

Mae panel HELP yn cynnwys 15 aelod o Gymru gyfan gyda chefndiroedd a sgiliau gwahanol. Mae’r panel yn cwrdd bob wyth wythnos, gyda chyfarfod yn cael eu cynnal yn eu tro yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru. Mae rhai aelodau yn cwrdd wyneb yn wyneb tra bod eraill mewn cysylltiad rheolaidd â’r grŵp drwy e-bost a /neu fideo-gynadledda.

 

Amcanion HELP

Mae amcanion allweddol panel HELP yn cynnwys:

  • cynnig sylwadau ar faterion iechyd meddwl cenedlaethol a cheisio dylanwadau arnynt
  • cyfrannu at ddatblygu deunyddiau hyfforddi a darparu sesiynau hyfforddi, anerchiadau a chyflwyniadau
  • cynnig gwasanaethau ymgynghorol i reolwyr o fewn mudiadau sydd yn ceisio ymrafael a materion iechyd meddwl
  • gwneud gwaith gyda’r cyfryngau, naill ai drwy ddarparu deunydd neu drwy siarad yn uniongyrchol â’r cyfryngau
  • ymweld â lleoliadau gwahanol sy’n darparu gwasanaethau fel adolygwyr lleyg
  • cyfrannu at ymchwil iechyd meddwl
  • ceisio canfod ardderchowgrwydd ac arloesed a rhannu’r rhain er mwyn ysbrydoli ac arwain ym maes iechyd meddwl.

Lawrlwythwch “Amcanion a Chylch Gorchwyl” y panel HELP.

Lawrlwythwch y taflen Panel HELP

Gweithgareddau cyfredol HELP

Ar hyn o bryd, mae’r panel HELP yn cwblhau ffurflenni cais am gyllid ymchwil ac yn paratoi erthyglau i’w cyhoeddi ac maent yn cynorthwyo gyda gwerthuso Canolfan Adferiad Hafal. Maent hefyd yn chwarae rhan yn narpariaeth hyfforddiant allanol i fudiadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, i staff Hafal a phobl eraill sydd â phrofiad o fyw gyda’r afiechyd, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae Aelodau HELP wedi cyhoeddi nifer o gyhoeddiadau rhyngddynt ac wedi gwneud cyflwyniad yng Nghyngres Mudiad Iechyd y Byd ar Iechyd Meddwl 2014 yn Lille, Ffrainc. Cliciwch yma am enghreifftiau o rai o’r cyhoeddiadau/cyflwyniadau y maent wedi rhannu rhyngddynt.

Darllenwch erthygl ar ymchwil HELP yn y rhifyn arbennig o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru sy’n canolbwyntio ar “Ymchwil”.

 

Cysylltwch â ni

Mae modd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymchwil iechyd meddwl i gysylltu gyda’r panel ac mae pawb yn cael eu hannog i weithio mewn partneriaeth.

Am fwy o wybodaeth am HELP, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda chydlynydd HELP Jonathan Willey.