Mae Hafal Ceredigion yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Welsh wholeperson

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

  • Atgyfeirio
  • Cyflwyno
  • Cynllunio a gweithredu
  • Adolygu
  • Rheoli gwasanaethau
  • Grymuso ehangach.

 

Gwasanaethau Hafal yng Ngheredigion

 

Cynllun Cyfeillio Cyfarfod

Yn cael ei gynnig ar hyd a lled Ceredigion er mwyn cynnig cefnogaeth i bobl sydd ag afiechyd meddwl hirdymor fel rhan o’u hadferiad.

Cyswllt: Ruth Wilson

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: ruth.wilson@hafal.org

 

Gwasanaeth Tai Anghenion Uchel

Yn cefnogi pobl ag afiechyd meddwl drwy gyfrwng cymorth yn y gymuned, saith diwrnod yr wythnos.

Cyswllt: Wayne Hurley

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: wayne.hurley@hafal.org

 

Clybiau Cymdeithasol Aberystwyth

Yn darparu cefnogaeth i bobl sydd ag afiechyd meddwl parhaus, yn eu hymrymuso i ryngweithio’n gymdeithasol tra hefyd yn darparu cyfleoedd hamdden o fewn y gymuned. Mae gweithgareddau yn cynnwys: gweithdai celf, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol.

Cyswllt: Ruth Wilson

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: ruth.wilson@hafal.org

 

Hafal Noddfa, Aberaeron

Yn darparu cefnogaeth i bobl sydd yn profi problemau iechyd meddwl yn ardal Aberaeron, ac maent yn medru galw heibio heb wneud apwyntiad. Mae gweithgareddau yn cynnwys: cerddoriaeth, crefftau, posau a hyrwyddo ffordd o fyw iachus.

Cyswllt: Ruth Wilson

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: ruth.wilson@hafal.org

 

Rôl Gweithiwr Cyswllt Gorwelion, Aberystwyth

Yn darparu cefnogaeth, cyngor, gwybodaeth a’n atgyfeirio pobl sydd yn profi afiechyd meddwl, a’u gofalwyr. Mae gweithgareddau yn cynnwys: gweithgareddau gweithdai a’n hyrwyddo lles corfforol.

Cyswllt: Ruth Wilson/Aaron Walters

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: ruth.wilson@hafal.org / aaron.walters@hafal.org

 

Cyswllt: Hafal Ceredigion
9 Portland Road
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NL

Ffôn: 01970 624 756

E-bost: ceredigion@hafal.org

 

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

 

Cefnogir Hafal Ceredigion gan:-
Cyngor Sir Ceredigion
Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion